Mitt Romney's Probably Next

Favorite
barack obama,bin Laden,Memes,Mitt Romney,osama,Yu Gi Oh
- -

The Real Mitt Romney

Favorite
- -

Yo Dawg, I heard you like America

Favorite
america,Mitt Romney,some republican,yo dawg
- -