TOOTHPASTE

Favorite
hilarious,poll,razor,toothpaste
- -

TOOTHPASTE worse than a razor blad